Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
- Ievads
- Aizsākumi
- Pirms II pasaules kara
- Padomju laiks
- Atmodas laiks
- 1988 - 1993
- 1994 - 2002
- 2003 - 2007
- Rīgas Jēzus draudze
- Gadagrāmatu hronikas
- Statistika
- Notikumi 2007
- Notikumi 2008
- Notikumi 2009
- Mana svētdienas skola
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 

Vēsture

LELB svētdienas skolu hronika:
izraksti no Baznīcas gadagrāmatām

 Apkopojusi Elmīra Cacure, mag. theol.

    Izrakstīti nozīmīgākie fakti attiecībā uz LELB svētdienas skolu vēsturi, taču ne pilnīgi visi, jo dati par svētdienas skolām apkopoti arī LELB Svētdienas skolu nozares statistikas materiālos. Kaut gan šie ieraksti Baznīcas gadagrāmatās ir skopi un dažos gados to vispār trūkst, tie tomēr dod nozīmīgu liecību par svētdienas skolām un to aktivitātēm.

1988. g.

   30.dec.
„Slokas baznīcā plkst. 18.00 notika bērnu Ziemsvētku dievkalpojums, kuru vadīja mācītājs A. Beimanis un Madonas prāvesta v. i. E. Bikše. Dievkalpojumā bērni skaitīja dzejas, dziedāja dziesmas, spēlēja flautu. Šāds dievkalpojums Slokas baznīcā notika pirmo reizi pēckara laikā” (LELB kalendārs 1990. – R.: LELB Konsistorija, 1989. – 161. lpp.).

 

1989. g. 

   18. apr.
„Slokas baznīcā plkst 19.00 notika Svētdienas skolas atklāšanas dievkalpojums. Kalpoja prāvests R. Āboliņš (ASV) un Slokas draudzes mācītājs A. Beimanis. Viesis teica sprediķi un pieciem svētdienas skolas skolotājiem [5 pirmie skolotāji Slokas svētdienas skolā bija Ruta Dzalbe, Silvija Boboka, Ineta Grase, Māra Saulīte un Harijs Grigols – E. C.] pasniedza krustiņus” (turpat, 165. lpp.).

   29. apr.
„[Alūksnes] draudzes padomes sēdē tika nolemts 14. maijā sākt nodarbības bērniem ticības mācībā..” (turpat, 165. lpp.).

   17. sept.
„Alūksnē notika Bībeles svētku dievkalpojums.. ..dziedāja draudze, jauniešu ansamblis un svētdienas skolas bērnu koris” (turpat, 169.–170. lpp.)

„Alojā, kur atdusas pirmais latvju tautiskās apziņas modinātājs Auseklis (1850–1879), baznīcā ir sācis pulcēties svētdienas skolēnu pulciņš. Skolēni apgūst Kristus mācību, mācās pazīt arī mūsu tautas un baznīcas vēsturi, latviešu valodas vēsturi” (Fišere S. Ko darīt tālāk // LELB kalendārs 1990. – R.: LELB Konsistorija, 1989. – 92. lpp.).

   11. dec.
„Alūksnieši pulcējās pirmajā bērnu dievkalpojumā, kurā ar koncertu piedalījās arī viesi no Rīgas Jēzus draudzes un viņu skolotāja Rute Bikše” (LELB kalendārs 1991. – R.: LELB Konsistorija, 1990. – 166. lpp.).

 

1990. g.

   14. janv.
„Nīcas draudzē darbu sāka svētdienas skola. Pirmajā nodarbībā piedalījās 40 bērni. Skolu vada Ineta Jaunskalže” (turpat, 167. lpp.).

   25. febr.
„Engurē notika pirmā svētdienas skolas nodarbība. Tās organizēšanas iniciatore bija vietējā sabiedrība un ciema izpildu komiteja. Nodarbības vada teoloģijas students Ivo Grantiņš” (turpat, 168. lpp.).

   9. sept.
„Rucavas luteriskajā baznīcā notika arhibīskapa K. Gailīša vizitācijas dievkalpojums, kura laikā tika iesvētīts jaunais baznīcas altāris. Dziedāja.. draudzes svētdienas skolas bērnu ansamblis” (turpat, 173. lpp.).

 

1991. g.

 Svētdienas skolu darbs ticis pārrunāts LELB un LELBāL Koordinācijas komisijas konferencē Rīgā no 1991. g. 5. līdz 11. martam (Rozītis E. E. Grieztā vai lauztā maize: koordinācijas komisijas darbs // LELB kalendārs 1992. R.: Svētdienas Rīts, 1991. – 84. lpp.).

 

1995. g.

   4. apr.
„Apstiprina LELB Kristīgās izglītības padomi, kuras sastāvā ir 11 kristīgās izglītības iestāžu darbinieki un kristīgās izglītības veicinātāji” (LELB gadagrāmata 1996. – R.: Svētdienas Rīts, 1995. – 214. lpp.).

   27. maijs
„Svētdienas skolu skolotāju kursus beidz 77 pedagogi. Svinīgo dievkalpojumu Rīgas Sv. Pētera baznīcā vada mācītājs Aivars Beimanis” (turpat).

„Līdz šim liela daļa no kopējiem [LELBA] līdzekļiem sūtīta kristīgai izglītībai – gan svētdienas skolām, gan izpalīdzot kristīgām skolām, gan stiprinot Teoloģijas fakultātes darbu” (Cepure U. LELBA no 1994. gada Vasarsvētkiem līdz 1995. gada Lieldienām // LELB gadagrāmata 1996. – R.: Svētdienas Rīts, 1995. – 242. lpp.).

„Slokas draudzē ielikti pamati svētdienas skolas ēkai. Slokas draudzes svētdienas skolu apmeklē 200 bērni, viņus māca 21 skolotājs” (LELB gadagrāmata 1997. – R.: Svētdienas Rīts, 1996. – 242. lpp.).

„Rīgas prāvesta iecirknī.. katru gadu jūlija pirmajā nedēļā notiek svētdienas skolotāju nometne Saldū” (turpat, 244. lpp.).

„Valmieras prāvesta iecirknī.. Strenču draudze izdod bērnu žurnālu „Apslēptā Manta”” (turpat, 247. lpp.).

 

1996. g.

„Izdevniecība „Svētdienas Rīts” 1996. gadā laidusi klajā: „Dāvā bērniem Dieva Vārdu: metodiskais līdzeklis svētdienas skolu skolotājiem”” (LELB gadagrāmata 1997. – R.: Svētdienas Rīts, 1996. – 428. lpp.).

„Bauskas prāvesta iecirknī.. [Birzgales draudzē] svētdienas skolas ietvaros darbojas leļļu teātris” (LELB gadagrāmata 1998. – R.: Svētdienas Rīts, 1997. – 251. lpp.).

„Cēsu prāvesta iecirknī.. Cēsu Sv. Jāņa lauku draudze pabeigusi svētdienas skolas telpu remontu” (turpat, 252. lpp.).

„Kandavas prāvesta iecirknī 29. novembrī darbu uzsāk kursi „Reliģijas un kristīgā ētika” Kandavas iecirkņa skolotājiem. Tajos piedalās 80 vispārizglītojošo un svētdienas skolu skolotāji. Kursi ilgst piecus semestrus – lekcijas notiek divas dienas mēnesī” (turpat, 259. lpp.).

„Rīgas prāvesta iecirknī.. [Jēzus draudzē] notikusi svētdienas skolas vasaras nometne Valdemārpilī” (turpat, 264. lpp.).

„Rīgas lauku prāvesta iecirknī.. [Salas draudzē] noorganizēta svētdienas skolas nometne, kurā piedalījušies 300 bērnu. .. Slokas draudze sākusi svētdienas skolas nama celtniecību” (turpat, 267. lpp.).

„1996. gada vasaras brīvlaikā desmit Neretas svētdienas skolas audzēkņi viesojās Dānijā, bet oktobrī Neretas draudze savukārt sagaidīja ciemiņus atbildes vizītē” (turpat, 269. lpp.).

„Burtnieku draudzē [noticis] svētdienas skolu skolotāju seminārs (no 1. līdz 3. augustam)” (turpat, 270. lpp.).

Latvijas bērni viesojušies Zviedrijā, Sandbijas pastorātā. „Bērni no Sēlpils prāvesta iecirkņa svētdienas skolām, Olaines un Mārtiņa baznīcām, Bauskas, Dobeles, Rīgas u. c. kristīgajām skolām snieguši arī koncertus Ēlandes salas baznīcās un piedalījušies draudzības pasākumos ar zviedru bērniem” (Volgemute V. Sandbijas pastorātā // LELB gadagrāmata 1998. – R.: Svētdienas Rīts, 1997. –346. lpp.).

 

1997. g.

„Palsmanes.. draudzes svētdienas skolas audzēkņi rīkoja zīmējumu konkursu „Debesis naktī, kad piedzima Jēzus” un nometni Raunā” (LELB gadagrāmata 1999. – R.: Svētdienas Rīts, 1998. –198. lpp.).

„Daugavpils prāvesta iecirknī 1997. gada oktobrī sākās svētdienas skolu skolotāju kursi, kuri notiek sestdienās reizi mēnesī” (turpat).

Vairākās draudzēs dažādos prāvestu iecirkņos notiek svētdienas skolas nometnes.

„Bukaišu–Sniķeres draudzes pārstāvji piedalījās.. svētdienas skolu skolotāju nometnē Dānijā” (turpat, 204. lpp.).

„Kalnamuižas (Tērvetes) draudze kopā ar kaimiņu draudzēm 1. jūnijā svinēja Kalnamuižas svētdienas skolas piecu gadu jubileju. Notika sadraudzības brīdis, rotaļas un atrakcijas” (turpat).

Šā gada [1997] vasarā pirmo reizi draudzes vēsturē notika pirmskara Talsu draudzes svētdienas skolu audzēkņu salidojums (turpat, 206. lpp.).

„1997. gadā Dubultu draudze vairākkārt uzņēma māsu draudzes pārstāvjus no Larsmo zviedru draudzes Somijā, savukārt Somijā viesojās Dubultu draudzes koris un svētdienas skolas bērni” (turpat, 210. lpp.).

„Slokas draudze turpina svētdienas skolas celtniecību, pilnīgi pabeigts tās jumta segums. .. Atzīstot Baznīcas svarīgo lomu bērnu un jaunatnes audzināšanā, Jūrmalas dome draudzei piešķīra Ls 3000 vasaras nometnes ierīkošanai” (turpat, 211. lpp.).

„Ainažu bērnu nama „Salaca” bērni jūlijā piedalījās svētdienas skolas nometnē „Vecbebros”. Ainažu svētdienas skolas bērni Adventa laikā tikās ar Rīgas Sv. Trīsvienības draudzes svētdienas skolas bērniem” (turpat, 215. lpp.).

 

    1998. / 1999. g.

   8. aug.
   „Kandavā notika svētdienas skolu dalībnieku „Bērnu dziesmu diena”, to organizēja LELB svētdienas skolu koordinatore Ingrīda Augustāne” (LELB gadagrāmata 2000. – R.: Svētdienas Rīts, 1999. –234. lpp.).

    17. okt.
   „LELB Konsistorijā darbu uzsāka svētdienas skolu skolotāju sagatavošanas kursi” (turpat, 238. lpp.).

„ [Cēsu Sv. Jāņa draudzē] uzsākts diakonijas un svētdienas skolas telpu remonts” (turpat, 247. lpp.).

„[Lašu draudze] 1998. gadā uzņēma iecirkņa svētdienas skolu nometni” (turpat, 248. lpp.).

„[Grobiņas iecirknī] draudžu darbinieku un svētdienas skolu skolotāju kursi notiek reizi mēnesī no septembra līdz maijam” (turpat, 250. lpp.).

„Jelgavas Sv. Annas draudzē izremontēta un iesvētīta svētdienas skola, kuru apmeklē 66 bērni” (turpat, 252. lpp.).

„Jelgavas Sv. Vienības draudzē kapitāli izremontēta svētdienas skolas zāle” (turpat, 253. lpp.).

„Vircavas [draudzes] svētdienas skolas bērni piedalījušies radioraidījumā „Tēvu laipa šaizemē”. Draudzē jau atvērta otra svētdienas skola” (turpat).

„Ērgļu draudzē [izbūvēta] pagrabstāva telpa, kas paredzēta svētdienas skolas darbam” (turpat, 258.–259. lpp.).

„Ķekavas draudzes priekšnieks J. Stumbris ierosināja sarīkot pirmo svētdienas skolu bērnu koru salidojumu 5. jūnijā Ķekavas estrādē. Pasākums notika. Ar uzrunu un lūgšanu to ievadīja iecirkņa prāvests A. Beimanis. Ar priekšnesumiem piedalījās septiņas svētdienas skolas no Dubultu, Ķekavas, Katlakalna, Skultes, Salaspils, Ikšķiles un Slokas draudzes. Tika dziedāts un spēlēts (piedalījās arī zvanu ansamblis), tika rādīti arī uzvedumi („Žēlsirdīgais samarietis” ar dziedājumiem mūzikas pavadībā). Zem Dieva dāvātām zilajām debesīm skanēja bērnu un putnu balsis” (turpat, 262. lpp.)

„Ļoti svarīgs ir darbs ar bērniem. Svētdienas skolā bērniem tiek dota iespēja nostāties uz tā ceļa, kas ved pie Dieva. Ja mēs nedomājam par debesu valstību, tad bērni tiek gatavoti tikai zemes valstībai, kas ir un atliek tikai nāves valstība. Ja mēs gribam redzēt gaišu nākotni, mums ir vajadzīgi bērni ar gaišām sirdīm. Tādēļ nepieciešama bērnu garīgā audzināšana. Sākotnējais sajūsmas vilnis ir noplacis. Šobrīd ir vajadzīgi garīgi, labi sagatavoti skolotāji, kā arī ērtas, atbilstoši noformētas telpas. Svētdienas skolas bērni jāsadala atbilstoši vecuma grupām, lai varētu saistīt gan lielāko, gan mazāko bērnu uzmanību. Tādēļ arī Slokas draudze ar māsu draudžu ziedotu līdzekļu palīdzību ceļ jaunu svētdienas skolas ēku ar kapelu un septiņām klasēm. Tajā katrai grupai būs sava klase, katrai klasei – īpašs interjers. Paredzēta arī mūzikas klase. Tiek domāts par to, ka nākotnē darbdienās te varētu darboties bērnu garīgais estētikas centrs. Viena no iecerēm saistīta ar palīdzību ielas bērniem.

Iespējams, ka nākotnē te varētu praktizēties svētdienas skolu skolotāji arī no citām draudzēm” (Beimanis A., turpat, 262. lpp.).

„Viens no ilgstošākajiem [Daugavpils] iecirkņa projektiem ir svētdienas skolu skolotāju un draudžu diakonijas darbinieku izglītības programmas. Iecere organizēt kursus svētdienas skolu skolotājiem radās jau 1997. gadā, kopš kura nepilnu divu gadu laikā tika atvērtas svētdienas skolas Krāslavā, Ilūkstē un Bornē un vairākums skolotāju bija saņēmuši tikai iesvētes mācības līmeņa kristīgo izglītību, īpaši trūkstot pedagoģiskām iemaņām. Kursi sākās 1997. gada rudenī, lekcijas reizi mēnesī lasīja iecirkņa mācītāji un Daugavpils Pedagoģiskās universitātes lektori. Sākot ar 1998. / [19]99. mācību gadu, pateicoties LELBĀL Palīdzības nozarei un LELB Konsistorijas Svētdienas skolu metodiskajam kabinetam, radās iespēja uz kursiem uzaicināt vieslektorus no Rīgas. .. Kursi turpināsies arī 1999. / 2000. mācību gadā, un paredzēto programmu apgūs ne vien draudžu svētdienas skolu skolotāji, bet arī daudzi draudžu darbinieki, kuri ieinteresēti padziļināt savu izglītību” (turpat, 264.–265. lpp.).

„Svētdienas skolas un jauniešu darbu [Sēlpils] iecirknī koordinē A. Gusevs, viņš organizē arī seminārus skolotājiem un vasaras nometnes” (turpat).

 

    2000.g. jūlijs – 2001. g. jūnijs

„[2000. gadā] no 3. līdz 5. augustam un no 18. līdz 20. augustam notika svētdienas skolu vasaras nometnes semināri Burtniekos un Baltezerā” (LELB gadagrāmata 2002. – R.: Svētdienas Rīts, 2001. – 205. lpp.).

„LELB Svētdienas skolu koordinācijas centrs laidis klajā grāmatu 7–8 gadu veciem svētdienas skolu bērniem „Mēs priecājamies”” (turpat, 210. lpp.).

„ [Cēsu Sv. Jāņa draudzē] svētdienas skolai un draudzei tiek organizētas sadraudzības nometnes. Draudzē veiksmīgi darbojas svētdienas skola; vadītāja Inga Pulkstene. Grupa svētdienas skolas audzēkņu un skolotājas I. Pulkstene un I. Vētra piedalījās sadraudzības nometnē māsu draudzē Tireso (Zviedrijā)” (turpat, 223. lpp.).

„[Daugavpils prāvesta iecirknī] bija iecirkņa draudžu svētdienas skolu nometne, kura notika Krāslavā un trīs dienās pulcēja vairāk nekā 80 bērnu gandrīz no visām draudzēm. Nometni organizēja Krāslavas draudze, un tā noslēdzās ar kopīgi iestudētu teātra izrādi” (turpat, 229. lpp.).

„Draudžu svētdienas skolas un diakonijas aktivitātes mūsu [Gulbenes] iecirknī, neskatoties uz rīkotajiem sagatavošanas kursiem šo nozaru darbinieku apmācībai, nav nesušas gaidīto rezultātu. Jāteic, ka vairāk tikušas mācītas darba metodes nekā dzīva un Rakstos pamatota kalpošana. Pēdējo iemācīt nekad nav bijis viegli, jo tā prasa pilnīgu nodošanos lietai, uz kuru esi aicināts. Vai sagatavošanas kursi to var nodrošināt? Pamatā tas ir katras draudzes uzdevums” (Alpe I., turpat, 235. lpp.).

„Lielu atbalstu [Bērzes] draudzei sniedz Bērzes vidusskola, atvēlot telpas svētdienas skolas nodarbībām un aukstākajos ziemas mēnešos arī Bībeles stundām” (turpat, 238. lpp.).

„Engurē – draudzes svētdienas skolas piedalīšanās baznīcas teātra dienās Ogrē un diploma iegūšana” (turpat, 242. lpp.).

„Talsos – ..draudzes svētdienas skolas pirmais izlaidums” (turpat, 243. lpp.).

„2000. gada jūlijā [Cesvaines] svētdienas skolas bērniem bija iespēja viesoties Zviedrijā” (turpat, 247. lpp.).

„Svētdienas skolas bērnu skaits [Rīgas lauku prāvesta iecirknī] ir samazinājies. Tas norāda, ka darbam ar bērniem jāpievērš lielāka vērība. Lai bērniem un jauniešiem varētu pārliecinoši pasniegt Kristus Vēsti, ļoti svarīga ir svētdienas skolu skolotāju sagatavotība un kristīgā dzīve. Īpaša nozīme ir arī mācību telpām – tām vajadzētu būt gaišām un pievilcīgi iekārtotām, lai pašas par sevi jau būtu aicinošas” (Beimanis A., turpat, 256. lpp.).

„Viesītes draudzē no 2000. gada 23. līdz 29. jūlijam notika Sēlpils iecirkņa svētdienas skolu bērnu nometne” (turpat, 260. lpp.).

„Augstrozes draudzē 2000. gada septembrī atklāja „Augstrozes ev. lut. draudzes Betijas svētdienas skolu”. Trīs reizes nedēļā apmēram 50 bērni pulcējas pēcpusdienās, lai mācītos Dieva vārdu. Šo svētdienas skolu iekārtoja un skolotāju algo kristīgs biznesmenis Normunds Bomis, savukārt Limbažu pilsēta palīdz segt komunālos maksājumus. Šis ir īpašs gadījums, jo kristīgais uzņēmējs ierosināja, finansiāli atbalsa un četru mēnešu laikā iekārtoja telpas, lai Limbažu pilsētas bērniem būtu iespēja mācīties par Jēzu Kristu” (turpat, 260.–261. lpp.).

„Burtnieku draudzē.. ir [noturēti] svētdienas skolas skolotāju kursi” (turpat, 261. lpp.).

 

    2001. g. jūnijs – 2002. g. jūlijs

2001. g.

„13. oktobrī Slokas Ev. lut. draudzē arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja jauno svētdienas skolas ēku” (LELB gadagrāmata 2003. – R.: 2002. – 210. lpp.).

2002. g.

„3. martā arhibīskaps Jānis Vanags iesvētīja Jaunpiebalgas svētdienas skolas telpas” (turpat, 215. lpp.)

„12. maijā Daugavpils Evaņģēliski luteriskās draudzes Diakonijas centrā mācītājs Dzintars Laugalis iesvētīja draudzes svētdienas skolas un draudzes bibliotēkas jaunās telpas” (turpat, 217. lpp.).

    „LELB Svētdienas skolu metodiskajā kabinetā:

   Ar 2001. gadu ir aizsākta apmācības programma LELB draudžu svētdienas skolu skolotājiem. Tās mērķis ir – lai katrs skolotājs saņemtu kvalifikāciju apstiprinošu apliecību, kura ļauj darboties LELB svētdienas skolās. Apmācības programmu plānots noslēgt 2002. gada rudenī.

Turpinās starptautiska sadarbība ar Norvēģijas, Dānijas, Polijas, Igaunijas un Lietuvas svētdienas skolām” (turpat, 219. lpp.).

„Palsmanes draudze.. ir izremontējusi telpas, kur pulcēties uz kopīgiem pasākumiem, Bībeles stundām un svētdienas skolas nodarbībām” (turpat, 222. lpp.).

„Straupes draudze lepojas ar savu svētdienas skolu bērnu aktivitātēm. Nu jau par tradīciju kļuvusi Ziemassvētku ludziņas „Svētā nakts” izrāde, kurā piedalās arī bērnu vecāki. Labā Vēsts par Jēzu Kristu ar lugas palīdzību ir izskanējusi gan dievnamā, gan Straupes pamatskolā, gan kafejnīcā, to noskatījušies gan pagasta iedzīvotāji, gan viesi” (turpat, 223. lpp.).

„[Vecpiebalgas draudzē] 2001. gada 23. decembrī pirmoreiz tika noturēts dievkalpojums bērniem. Adventa laikā tika noorganizēts tirdziņš, un iegūtie līdzekļi tika nodoti draudzes svētdienas skolas turpmākai darbībai” (turpat, 224. lpp.).

„Līdz 2002. gada martam [Daugavpils prāvesta iecirknī] notika arī svētdienas skolu skolotāju seminārs, ko rīkoja Konsistorijas svētdienas skolu darba koordinatore Ingrīda Augustāne” (turpat, 225. lpp.).

„[Grobiņas prāvesta iecirknī Jūrmalciema draudzē] 2001. gada vasarā notika apkārtējo draudžu svētdienas skolu salidojums” (turpat, 230. lpp.).

 

    2002. g. jūlijs – 2003. g. jūnijs

„No 21. līdz 27. jūlijam notika desmitā LELB draudžu svētdienas skolu kopīgā nometne, kurā piedalījās 500 dalībnieku” (Baznīcas gadagrāmata 2004. – R.: Klints, 2003. – 179. lpp.).

„No 21. līdz 26. maijam Saldū notika Eiropas svētdienas skolu konference, kurā piedalījās pārstāvji no 10 Eiropas Luterāņu svētdienas skolu asociācijas (ELSSA) dalībvalstīm: Dānijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, Albānijas, Slovākijas un Latvijas” [arī Igaunijas, Norvēģijas (organizatores) – E. C.] (turpat, 183. lpp.).

„Lielas izmaiņas notikušas [Bauskas draudzes] svētdienas skolā – nomainījies skolotāju kolektīvs, uzlabojusies sadarbība ar draudzi un mācību kvalitāte, audzis bērnu skaits” (turpat, 184. lpp.).

„Vecumnieku draudzē.. draudze ar Mineapoles māsu draudzes atbalstu sarūpēja svētdienas skolas bērniem brīvpusdienas skolā” (turpat, 185. lpp.).

„[Skujenes draudzes] svētdienas skolas bērniem finansēts brauciens uz Rīgu” (turpat, 187. lpp.).

„Reizi mēnesī [Daugavpils prāvesta iecirkņa] svētdienas skolu skolotāji pulcējās uz semināriem. Semināru galvenais uzdevums bija turpināt iepriekš uzsākto apmācību, ko organizē LELB Konsistorija” (turpat).

„2002. gadā no 24. līdz 27. jūlijam Vabolē (Daugavpils raj.) svētdienas skolu nometnē pulcējās 70 bērni un to skolotāji no iecirkņa sešām svētdienas skolām. Nometnes organizēšanā finansiālo atbalstu sniedza LELBA” (turpat, 188. lpp.).

„2003. gada 2. maijā Liepājas Lutera draudzes namā notika plaša Grobiņas prāvesta iecirkņa draudžu darbinieku konference. .. Konferencē tika pasniegti diplomi [precīzāk, apliecības vai sertifikāti – E. C.] LELB Konsistorijas rīkoto svētdienas skolas skolotāju kursu beidzējiem” (turpat, 191. lpp.).

„Jūrmalciema Nācaretes draudzē viesojušies Kuldīgas prāvesta iecirkņa svētdienas skolu vasaras nometnes dalībnieki” (turpat, 192. lpp.).

„Apes draudzē aktīvi darbojas svētdienas skola. Katru svētdienu nodarbībās pulcējas 30 bērni un jaunieši vecumā līdz 16 gadiem. Jau astoto gadu vasarās tiek rīkotas kristīgās nometnes, kurās piedalās arī citi Apes bērni un jaunieši.

Ļoti daudziem bērniem kristīgā nometne, kaut arī tā ilgst tikai trīs dienas, ir visbrīnišķīgākais notikums vasarā. Svētdienas skolas dalībnieces Ketija Klempnere un Liene Palkavniece ir uzrakstījušas zinātniski pētnieciskus darbus. Ketija – par bijušo Opekalna mācītāju Bruno Treiju, Liene – par krusta simboliem” (turpat, 195. lpp.).

„Dobeles draudzē.. Ziemsvētkos jaunieši ar svētdienas skolas bērnu un vecāku sagatavotām dāvanām devās ciemos pie Bērzupes internātskolas bērniem, viņus iepriecinot arī ar priekšnesumiem” (turpat, 197. lpp.).

„Antuļu Sv. Andreja draudzē ierīkota apkure svētdienas skolā. Koncertu snieguši Saldus Sv. Jāņa draudzes bērni” (turpat, 204. lpp.).

„Lutriņu draudzē izveidojusies lieliska sadarbība ar Lutriņu pamatskolas pedagogiem – ar viņu atbalstu nodibināta svētdienas skola” (turpat, 205. lpp.)

„Ērgļu draudzē.. Ziemsvētkos bērni rādīja izrādi „Ziemsvētku stāsts”, kurā piedalījās arī skolotājas un bērnu vecāki. 2002. gada jūlijā svētdienas skolas bērni un vecāki piedalījās Rīgas prāvesta iecirkņa vasaras nometnē Jaunpiebalgā” (turpat, 207. lpp.).

„Lubānas, Degumnieku un Ošupes skolēni piedalījās svētdienas skolu vasaras nometnē Jaunpiebalgā 2002. gada jūlijā, kopīgi ar citu draudžu bērniem sagaidīja Adventa laiku Laternu svētkos Ropažos 2002. gada 30. novembrī, bet pirms Ziemsvētkiem ciemojās pie draugiem Kalna skolā (Madonas Jāņa Kristītāja draudze), 2003. gada 31. maijā un 1. jūnijā notika atjaunotie bijušā draudzes mācītāja Brāļu draudzes goda priekšsēdētāja profesora V. Maldoņa iedibinātie Bērnu svētki. Lieli un mazi Dieva bērni no Ērgļiem, Rīgas, Kalna skolas, Meirāniem, Lubānas, Ošupes, Degumniekiem piedalījās kopīgās lūgšanās, labdarības tirdziņā, koncertā pansionātā, pārgājienā uz Maldoņa ozoliem, sirsnīgā sadraudzībā mācītājmuižā” (turpat, 209. lpp.).

„[Vietalvas draudzes] svētdienas skolas bērni mācību gada noslēgumā devās kopīgā ekskursijā uz Bausku, kur iepazina turienes luterāņu baznīcu” (turpat, 212. lpp.).

„[Puzes draudzē] visa gada garumā ir atvērta svētdienas skola” (turpat, 214. lpp.).

„Liela daļa Rīgas iecirkņa draudžu aizvadītajā laikā lielu uzmanību ir pievērsušas darbam ar bērniem un jauniešiem. Šajā jomā viens no svarīgākajiem pasākumiem ir regulāras vasaras svētdienas skolu nometnes, kuras draudzes organizē patstāvīgi, kā, piemēram, Jēzus, Lutera un Pāvila, vai arī kopā ar citām draudzēm” (turpat, 217. lpp.).

„Ropažu draudzē 30. novembrī evaņģēlista Ata Grīnberga vadībā notika Latvijas svētdienas skolas skolēnu Laternu svētki” (turpat, 221. lpp.)

„[Slokas draudzē 2003. gada] 21. aprīlī notiek Slokas draudzes svētdienas skolas 14 gadu pateicības bērnu dievkalpojums. .. 23. maijā Eiropas luterāņu svētdienas skolu konferences apmeklējums. 9. jūnijā ciemojas Neretas draudzes svētdienas skolas bērni. 15. jūnijā – svētdienas skolas skolotāju grupa no Rīgas Lutera draudzes” (turpat, 221. lpp.).

„Rūjienas Sv. Bērtuļa draudzē.. svētdienas skolas darbu ir apgrūtinājis aukstums un sakristejas remontdarbi, tomēr bērni piedalījušies Ģimenes dienas dievkalpojumā, uzstājoties ar dziesmu programmu, gan arī braukuši uz dažādām kristīgām bērnu un jauniešu vasaras nometnēm” (turpat, 225. lpp.).

 

    2003. g. jūlijs – 2004. g. jūnijs

2004. gadā LELB tika izveidotas vairākas komisijas dažādu baznīcas nozaru darba organizēšanai un pārraudzībai, tai skaitā Svētdienas skolu komisija ar tās vadītāju Ilzi Gulbi. Nozaru darba vadītāji ietilpst Konsistorijas sastāvā (ievēlēti LELB 21. Sinodē 2004. g.). Svētdienas skolu komisijas vadītājas vēlējums baznīcai:

„Lai katrā LELB draudzē būtu svētdienas skola, kur kopīgiem spēkiem varētu nodrošināt palīdzību un atbalstu svētdienas skolas skolotājiem un bērniem. „Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība” (Mk. 10:14)” (Baznīcas gadagrāmata 2005. – R.: Klints, 2004. – 207. lpp.)

„Vecumnieku draudzē aktīvs gads bijis svētdienas skolā. Ziemsvētkos iestudēts jauks uzvedums. Bērniem liels prieks ir īpašais Lieldienu pikniks” (Baznīcas gadagrāmata 2005. – R.: Klints, 2004. – 213. lpp.).

„[Cēsu draudzes] svētdienas skolas bērni kopā ar skolotājām iestudēja leļļu teātra izrādi par Bībeles tēmām” (turpat, 214. lpp.).

„8. augustā dzērbenieši rīkoja kopēju vienas dienas nometni ar Āraišu draudzes svētdienas skolas bērniem. Nometnē piedalījās kristīgie iluzionisti” (turpat, 216. lpp.).

„[Daugavpils prāvesta iecirknī] svētdienas skolas skolotāji tikās ik mēnesi semināros. Noslēdzās LELB Konsistorijas svētdienas skolu skolotāju apmācības pirmais posms. Semināros izvērtējām iepriekšējā gada darbu, svētdienas skolas nometnes norisi, kura notika 2003. gada jūlija beigās Rēzeknes rajona Dekšārēs. Nometnē piedalījās 93 bērni no 7 iecirkņa svētdienas skolām” (turpat, 217. lpp.).

„Varakļānu Sv. Krusta draudzē.. 2003. gada septembrī notika svētdienas skolas nakts velopārgājiens” (turpat, 220. lpp.).

„Valdemārpils, Sabiles un Ķurbes svētdienas skolas atzīmējušas savas pastāvēšanas desmit gadu jubileju” (turpat, 232. lpp.).

„[Strazdes draudzes] svētdienas skolas bērni Lieldienās uzstājušies Strazdes skolā” (turpat, 236. lpp.).

„Tukuma draudzē.. Ziemsvētkos ar teatrālu uzvedumu svinēts bērnu dievkalpojums..” (turpat, 236. lpp.).

„[Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē] sākusies Kristus mācekļu skola, svētdienas skolas nodarbības vecākiem, svētdienas skola devusies svētceļojumā” (turpat, 238. lpp.).

„Madonas prāvesta iecirknī notika svētdienas skolas skolotāju pirmā līmeņa apmācības kursi, kuros piedalījās svētdienas skolas skolotāji arī no citiem prāvestu iecirkņiem” (turpat, 240.–241. lpp.).

„[Cesvaines draudzes svētdienas skolas] bērni pulcējas arī kopīgu svētku svinēšanā un ikgada ekskursijā. 2003. gada vasarā svētdienas skolas audzēkņi piedalījās kristīgā bērnu nometnē un vēlas to turpināt kā tradīciju” (turpat, 242. lpp.).

„Ceturto gadu [Ērgļu draudzes] svētdienas skolas bērni piedalījās Brāļu draudžu misijas organizētajā nometnē. Ērgļu pagasta svētkos notika labdarības tirdziņš, kura laikā savāktie līdzekļi tika izlietoti tam, lai bērni sekmīgi varētu piedalīties šajā nometnē. Pateicība arī Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzei par ziedojumu bērniem” (turpat).

„[Lubānas draudzē] 2004. gada maijā notika iepriekšējā gada maijā atjaunotie bijušā Lubānas mācītāja Voldemāra Maldoņa iedibinātie Bērnu svētki. Apkārtnes bērni, vecāki un viesi piedalījās kopīgā Vasarsvētku dievkalpojumā, labdarības tirdziņā pie baznīcas, rotaļās un kopīgā pārgājienā uz Maldoņa ozoliem, kur visi vienojās dziesmās un pie ugunskura baudīja karstu tēju un desiņas, par kurām pateicība mūsu uzticīgajam atbalstītājam – Lubānas patērētāju biedrībai” (turpat, 244. lpp.).

„2003. gada jūlijā Madonas, Cesvaines un Vecpiebalgas svētdienas skolas bērni, skolotāji un citi draudzes locekļi trīs lieliskas dienas pavadīja kopā vasaras nometnē Praulienas pagasta Gustavskolā; Adventa laikā sadarbībā ar rajona pašvaldībām tika īstenots projekts „Dāvināšanas prieks”. Bērni gatavoja dāvanas, priekšnesumus gados vecākiem un dzīves grūtībās nonākušiem cilvēkiem; Madonas un Cesvaines draudžu svētdienas skolas bērni bija kopējā ekskursijā uz Alūksni” (turpat, 246. lpp.).

„Mazozolu pagasta pamatskolā notika Vecogres draudzes un Rīgas Krusta draudzes svētdienas skolas bērnu sadraudzības dienas” (turpat, 247. lpp.)

„Pateicoties Danderidas māsu draudzes atbalstam, [Vestienas draudzes] svētdienas skolas bērniem Ziemsvētkos tika dāvinātas grāmatas” (turpat).

„Vietalvas draudzes svētdienas skolas bērni bija trīs dienu ekskursijā uz Kurzemi” (turpat, 249. lpp.).

„Biķeru draudzē.. notikusi kristīgu grāmatu pārrunāšana un svētdienas skolu skolotāju apmācību sapulces” (turpat, 253. lpp.).

„Noticis svētbrīdis Mālpils pansionātā ar [Mālpils draudzes] mācītāja, baznīcas kora un svētdienas skolas bērnu piedalīšanos” (turpat, 258. lpp.).

„Pļaviņu Sv. Pētera draudzē Vasarsvētku dievkalpojumā notika kristības un iesvētīšana, pēc tam – bērnu dievkalpojums un svētdienas skolas nodarbību noslēgums. Tam sekoja tikšanās ar Ķekavas svētdienas skolas audzēkņiem, bērnu priekšnesumi un sadraudzības brīdis draudzes mājā pie tējas galda” (turpat, 261. lpp.).

„Tā kā ziedojumi palīdzības darbam Latvijā samazinās, ir bijis arī jāsamazina mūsu darba apjoms. Dzelzs inventārā šinī sakarībā paliek kalpojošu garīdznieku un mācītāju atraitņu veselības apdrošināšana, kā arī svētdienas skolu darba atbalsts” (Ķirsons M. LELBA Pārvaldes priekšnieka ziņojums, turpat, 316. lpp.).

 

    2004. g. jūlijs – 2005. g. jūnijs

„[2004. gada] 18. septembrī Jēzus baznīcā uz konferenci pulcējās LELB svētdienas skolu skolotāji un darba atbalstītāji” (Baznīcas gadagrāmata 2006. – R.: Klints, 2005. – 229. lpp.).

„[2005. gada] 28. maijā Konsistorijā norisinājās LELB svētdienas skolu vadītāju konference” (turpat, 237. lpp.).

„Otrajos Ziemsvētkos [Daugavpils M. Lutera] draudze tradicionāli pulcējās uz draudzes Ziemsvētku pasākumu, kura galvenie organizatori bija svētdienas skolas audzēkņi un skolotājas. Viņi iepriecināja draudzes locekļus ar teatralizētu uzvedumu, dziesmām un dzeju” (turpat, 265. lpp.)

„Svētdienas skolas bērni Adventā tikās ar Lašu un Subates draudžu svētdienas skolas bērniem kopīgā sadraudzības pasākumā” (turpat).

„2004. gada vasarā Subatē uz ikgadējo vasaras nometni pulcējās [Daugavpils prāvesta] iecirkņa svētdienas skolas” (turpat, 267. lpp.).

„Ziemupes draudzē kopīgi ar kaimiņu draudzēm 2004. gada jūlijā notika svētdienas skolas diena” (turpat, 274. lpp.).

„14. jūlijā ar plašu programmu notikusi [Gulbenes prāvesta] iecirkņa svētdienas skolas bērnu diena atpūtas kompleksā „Vonadziņi”” (turpat).

„[Kandavas prāvesta iecirkņa svētdienas skolām] lielākās problēmas sagādā skolotāju un telpu trūkums draudzēs. Noorganizētas divas svētdienas skolu skolotāju tikšanās” (turpat, 279. lpp.).

„[Džūkstes] draudze organizējusi piecu svētdienas skolu salidojumu” (turpat, 279. lpp.).

„Kaltenes draudzē notikuši īpaši bērnu dievkalpojumi, kā arī svētdienas skolas ansambļa uzstāšanās dievkalpojumos” (turpat, 280. lpp.).

„Kuldīgas prāvesta iecirknī [ir] svētdienas skolas kori – Kuldīgas Sv. Katrīnas un Saldus Sv. Jāņa draudzēs, bērnu ansamblis „Rasas lāsītes” Saldus M. Lutera draudzē..” (turpat, 283. lpp.).

„[Cesvaines] draudze no sirds pateicas par palīdzību Čikāgas Ciānas māsu draudzei (ASV) un Jurim Dāvim (ASV) par atbalstu svētdienas skolai” (turpat, 290. lpp.).

„Ērgļu draudzē.. aktīvi darbojas svētdienas skola, kuru vada trīs skolotājas. Bērniem ir iespēja iepazīt Dieva vārdu, darboties radoši un praktiski. Uz lielajiem baznīcas svētkiem bērni parasti iestudē atbilstošu ludziņu. Svētdienas skolas bērni katru vasaru dodas uz Rīgas prāvesta iecirkņa vasaras nometnēm, kas iespējams, lielā mērā pateicoties Ērgļu draudzes māsu draudzei no Linkolnas, kura regulāri atbalsta svētdienas skolas aktivitātes finansiāli” (turpat).

„Reizi ceturksnī ir notikušas svētdienas skolu skolotāju tikšanās, kuras organizēja [Piltenes prāvesta] iecirkņa svētdienas skolas koordinatore Dace Ābele” (turpat, 296. lpp.).

„Ugāles draudze ir pateicīga Dievam, kas ļāvis jau piecpadsmit gadus bērniem mācīties svētdienas skolā. Ilgus gadus no sirds par svētdienas skolas skolotāju kalpojusi Sandra Leigute. 2004. gadā viņa uzsāka studijas, un pastāvēja diezgan reāli draudi slēgt uz nenoteiktu laiku svētdienas skolu. Atrisinājums nāca no pilnīgi negaidītas puses: par svētdienas skolas skolotājiem pieteicās trīs jaunieši, kuri savā laikā bijuši visaktīvākie svētdienas skolas skolēni” (turpat, 300. lpp.).

„[Rīgas prāvesta] iecirkņa [svētdienas skolu] skolotājiem ir notikušas 11 tikšanās, kurās ir runāts, kā veicami praktiskie darbi nodarbībās, kā nodarbībās ar bērniem izmantot maņu orgānus, kā motivēt bērnus nākt uz svētdienas skolu u. c. Īpaši jāpiemin skolotāju rekolekcijas Rāmavas muižā aprīlī, kurās skolotāji varēja smelt jaunus spēkus mums tik svarīgajam darbam” (turpat, 306. lpp.).

„Jēzus draudzē.. īstenots jauniešu veidots evaņģelizācijas projekts „Divi torņi”, palīdzot Pūres draudzei izveidot svētdienas skolu un jauniešu darbu” (turpat, 307. lpp.).

„[Reformātu–Brāļu] draudzes svētdienas skolas bērni un jaunieši piedzīvojuši neaizmirstamu pārgājienu nedēļas garumā” (turpat, 308. lpp.).

„Baldones draudzē 2004. gada 3. jūlijā notika Rīgas lauku prāvesta iecirkņa svētdienas skolu salidojums. .. salidojuma dalībnieki no Ogres, Suntažu, Slokas, Ķemeru, Katlakalna, Krimuldas, Vangažu un Baldones draudzes kopīgo dienu sāka ar siltu tēju un maizītēm Baldones baznīcas sakristejā. Kad visi bija sasildījušies, pulcējāmies baznīcas lielajā zālē uz svētbrīdi. Kopīgā lūgšanā Dievam izlūdzāmies svētību un vadību svētdienas skolu darbam un salidojumam. Visi dalībnieki var apliecināt, ka Dievs bagātīgi svētīja gan ar Savu vārdu, gan priecīgu sadraudzību, gan saulainu laiku” (turpat, 311. lpp.).

„27. novembrī [Mālpils] draudzes bērni piedalījās Laternu gaismas svētkos Ērgļu draudzē” (turpat, 314. lpp.).

„Sēlpils prāvesta iecirknī.. Ziemsvētkos svētdienas skolas skolēni no dažādām draudzēm pulcējās kopējā pasākumā, kurš atkal notika Neretā” (turpat, 316. lpp.).

„Burtnieku draudzes svētdienas skola svinēja 15 gadu jubileju, kurā piedalījās arī Straupes draudzes jaunieši un svētdienas skolas bērni ar koncertu” (turpat, 322. lpp.).

„Lielsalacas.. draudzē.. reizi mēnesī notiek bērnu dievkalpojumi (ziemā sakristejā). Ziemsvētkos svētdienas skolas bērni iestudēja mūziklu „Dāvana”. Lieldienās, pateicoties Salacgrīvas pilsētas domes atbalstam, svētdienas skolas audzēkņi varēja doties uz Limbažiem, kur notika sadraudzība ar Limbažu un Staiceles–Rozēnu draudzes svētdienas skolas skolēniem. Viesos bija uzaicināts kristīgais iluzionists Pouls Nilsens. Apliecības par svētdienas skolas pabeigšanu saņēma deviņi Dieva bērni, kurus aicina jauniešu grupā, kā arī palīgā svētdienas skolas darba vadīšanā” (turpat, 323. lpp.).

„Matīšu draudze pateicas māsu draudžu atbalstam (Milvoki ASV, Rēda-Vīdenbruka Vācijā, Tullinge Zviedrijā), kas nodrošina iespēju 95 Matīšu svētdienas skolas bērniem vasarā ekskursijās apceļot Latviju” (turpat, 325. lpp.).

„[Valmieras Sv. Sīmaņa] svētdienas skolas skolotāji Mazsalacā izveidoja nometni „Atbalss”, tā cenšoties mācītāja iesākto darbu veikt patstāvīgi un izmantot iepriekšējo gadu pieredzi” (turpat, 328. lpp.).

[Baznīcas gadagrāmatā 2007 (R.: Klints, 2006) informācijas par svētdienas skolām nav.]

 

    2006. g. vasara–2007. g. vasara

„..jākonstatē, ka svētdienas skolās šobrīd vērojami atplūdi – samazinās gan skolēnu, gan skolotāju, gan pašu svētdienas skolu skaits. Daļēji tur vainojami objektīvi iemesli, jo skolotāji pāriet uz kristīgās mācības mācīšanu skolās, kur tas ir apmaksāts darbs” (Baznīcas gadagrāmata 2008. – R.: LELB, 2007. – 278. lpp.).

„2007. gada janvārī klajā nāca LELB Svētdienas skolu nozares izdevums „Sinepju Graudiņš”. Avīzītes nosaukums ņemts no Jēzus līdzības par Dieva valstību, kas līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā un kurš auga un izauga par koku. Avīzītes redaktors un krusttēvs mācītājs Ivars Jēkabsons izdevuma pirmajā numurā aicināja svētdienas skolu skolēnus augt ne tikai ārēji – savā augumā, bet arī iekšēji – savā garā” (turpat, 281. lpp.).

„..par vienu no lielākajiem A. Beimaņa veikumiem uzskatāma Slokas svētdienas skolas izveide 1989. gadā. Tā bija viena no pirmajām svētdienas skolām Latvijā. Pirms septiņiem gadiem durvis vēra jaunuzceltā Slokas svētdienas skolas ēka „Brīnums”” (turpat, 284.–285. lpp.).

„No 2. līdz 7. jūlijam Madonas rajona Grostonas draudzes skolā notika ikgadējie LELB svētdienas skolu skolotāju kursi. Tā ir viena no trim LELB svētdienas skolu skolotāju apmācības daļām. Pēc tiem seko viena gada kalpošana draudzes svētdienas skolā un tests, pēc kura tiek saņemta skolotāja apliecība. Kursos tika izmēģināta jauna apmācības programma. Tuvākajā laikā plānots izdot grāmatu. Jāpiebilst, ka 23. Sinode Svētdienas skolu nozares darbu pasludināja par prioritāti laika posmā no 2007. līdz 2010. gadam” (turpat, 289. lpp.).

    Vairākos LELB kalendāros (gadagrāmatās) ir publicēti raksti par bērnu garīgo atdzimšanu, kristīgo izglītību un LELB svētdienas skolām, piemēram:

  • Volgemute V. Bērnu garīgā atdzimšana // LELB kalendārs 1991. – R.: LELB Konsistorija, 1990. – 154.–156. lpp.
  • Volgemute V. Izglītoties un augt: kristīgās izglītības nākotnes perspektīvas Latvijā // LELB gadagrāmata 1993. – R.: Svētdienas Rīts, 1992. – 180.–184. lpp.
  • Skuja I. „Laidiet bērnus pie Manis”: svētdienas skolas Latvijā // LELB gadagrāmata 1995. – R.: Svētdienas Rīts, 1994. – 198.–202. lpp.
  • Volgemute V. Kristīgās skolas Latvijā // LELB gadagrāmata 1996. – R.: Svētdienas Rīts, 1995. – 224.–228. lpp.
  • Augustāne I. Svētdienas skola – draudzes daļa // (LELB gadagrāmata 1999. – R.: Svētdienas Rīts, 1998. – 234. –238. lpp.).
  • Andersone H. Eiropas luterāņu svētdienas skolu tikšanās Latvijā // Baznīcas gadagrāmata 2004. – R.: Klints, 2003. – 242.–245. lpp.
  • Gulbe I. Svētdienas skolu komisija // Baznīcas gadagrāmata 2006. – R.: Klints, 2005. – 247.–249. lpp.
  • Jēkabsons I. Bērnu garīgās audzināšanas aicinājums un atbildība // Baznīcas gadagrāmata 2008. – R.: LELB, 2007. – 253.–255. lpp.

 

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »